Publicada el 27 Jul, 2020
FECASARM considera il·legal el tancament de totes les discoteques de Catalunya i l’impugnarà

LA FECASARM considera il·legal el tancament de totes les discoteques de Catalunya i ho recorrerà davant el TSJC, demanant la suspensió de la mesura 

Aquesta decisió vulnera la pròpia llei de salut pública de Catalunya així com els principis de legalitat i de proporcionalitat i fins i tot va en contra de les recomanacions de la OMS

El recurs no es podrà presentar fins dilluns atès que la Generalitat va adoptar la decisió, amb mala fe, ahir divendres al vespre

Després d’estudiar la resolució dictada ahir per la Generalitat de Catalunya prohibint l’activitat de discoteca, sala de festes i sala de ball a tot Catalunya, els serveis jurídics de la FECASARM han arribat a la conclusió de que la resolució és il·legal, per anar en contra de la llei de Salut Pública de Catalunya, llei a l’empara de la qual es va dictar la resolució restrictiva de les activitats empresarials i que estudiem impugnar tot demanant-ne la seva suspensió immediata a través d’una mesura cautelaríssima atès el greu perjudici que s’està causant

Així les coses, l’article 55 de la Llei de Salut Pública de Catalunya (Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, en la redacció donada pel Decret llei 27/2020, de 13 de juliol) estableix clarament que les mesures de limitació que s’acordin s’han d’adoptar respectant els drets de la Constitució i, en aquest aspecte, cal dir que el dret a la llibertat d’empresa es troba a l’article 38 de la Constitució i, al nostre entendre, la seva limitació s’ha d’acordar per mitjà d’una llei ja que l’esmentat article es troba al capítol 2on del Títol 1er de la Constitució-. Amés,  l’article 55bis de la mateixa llei de salut pública ens diu que l’adopció de les mesures s’hauran d’adequar al principi de proporcionalitat i més endavant el mateix article diu que “l’establiment de les mesures esmentades s’haurà de dur a terme tenint en compte sempre la menor afectació als drets de les persones, i sempre que sigui possible, s’hauran d’ajustar territorialment al mínim àmbit necessari per a la seva efectivitat

A criteri dels nostres serveis jurídics queda clar que no s’ha respectat el principi de reserva de llei que imposa l’article 53.1 de la Constitució ja que el mateix resa que “els drets i llibertats reconeguts en el Capítol segon de el present títol vinculen tots els poders públics. Només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà regular-se l’exercici d’aquests drets i llibertats, que seran tutelades d’acord amb el que preveu l’article 161, 1, a)”. I en aquest aspecte cal tenir en compte que l’article 38 de la Constitució, que regula el dret a la llibertat d’empresa es troba al Capítol 2on del Títol 1er de la Carta Magna. Al nostre entendre no es pot portar a terme aquesta prohibició (no només limitació) del dret a la llibertat d’empresa per resolució per molt que s’empari en una altra llei que, per altre costat, tampoc respecta.

Per altre costat, també considerem que la resolució es contrària a Dret atès que també vulnera el que estableix l’article 55 bis de la Llei de Salut Pública atès que s’hauria d’haver ajustat territorialment al mínim àmbit necessari per a la seva efectivitat i això era perfectament possible ja que s’ha fet en d’altres ocasions i per d’altres activitats, una mostra d’això n’es la pròpia resolució ja que per a d’altres activitats en fa una afectació per territoris concrets i desgranats.

En paraules de Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de la FECASARMdemanarem a la Sala del Tribunal Superior de Justícia que examini l’adequació de la limitació al dret d’empresa al bé que mitjançant ella es vol protegir (salut de les persones), l’examen de la lesió del dret a la llibertat d’empresa per al fi pretès, i exposarem que existien mesures molt menys costoses i deixarem clar que no s’ha actuat d’acord al principi de  proporcionalitat, que tractaria de valorar si la lesió és proporcionada a la finalitat que amb ella es pretén, al que nosaltres entenem que no. Per altre costat, també estem estudiant reclamar responsabilitat patrimonial a les diferents administracions pel temps que les activitats hagin estat tancades o amb l’activitat limitada”

És evident que el tancament o prohibició total de totes les activitats amb llicència de sala de ball, discoteca i sala de festes de tot l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de manera indiscriminada era quelcom innecessari i injustificat, criteri que ve avalat fins i tot per la pròpia OMS

En aquest sentit, tal i com manifestava ahir Mike Ryan, director d’Emergències Sanitàries de la OMSno es pot fer servir un gran martell per clavar un petit clau i cal fer intervencions quirúrgiques allà on calgui”. Aquest criteri es troba recolzat per l’Associació Internacional d’Oci Nocturn (INA), associació membre de l’Organització Mundial de Turisme de Nacions Unides (UNWTO). Però justament això és el què s’ha fet per part de la Generalitat.

Per altre costat, tal i com ja va manifestar David López, president  de la FECASARMens han donat un cop letal i definitiu, vulnerant-se el principi de proporcionalitat doncs només calia actuar en aquelles zones concretes on es imprescindible fer-ho i durant el menor temps possible per evitar causar danys a les empreses més enllà de l’estrictament necessari. Per altra part, el que calia era invertir prèviament en pedagogia i conscienciació i, en qualsevol cas, abans calia aprovar un pla d’ajuts per a cadascuna de les empreses que veuran sacrificats els seus drets durant aquest temps que estaran tancades, i això abans de tancar-les”.

La FECASARM promourà la campanya “SAVE NIGHTLIFE” (Salvem la nit)

Al marge del recurs contenciós-administratiu que la FECASARM està preparant una campanya per fer visible davant del Govern Català la necessitat de que es protegeixi i s’ajudi a l’oci nocturn. La campanya s’executa no només a Catalunya sinó arreu del món, ja que d’aquest sector en depenen milions de famílies a tot el món i és un sector que cal protegir. A Catalunya son més de 30.000 les famílies que viuen d’aquest sector i a tot Espanya 300.000 i, per tant, cal lluitar per elles i pel seu futur.

La campanya, que es difondrà per xarxes socials i es faran cartells portaran el lema de “Save Nightlife” (salvem la nit), campanya que es troba impulsada per l‘Associació Internacional d’Oci Nocturn (International Nightlife Association), associació amb presència a 19 països, entre ells Espanya i es membre de l’Organització Mundial de Turisme de Nacions Unides.

Un exemple clar de com caldria actuar aquí a Catalunya el trobem a Berlin, on les autoritats han destinat 80.000 euros a cada local tancat. En canvi aquí a Catalunya no s’ha ofert ni un sol euro als empresaris ni s’ha intervingut en els lloguers i els impostos només s’han aplaçat o reduït en molt poca proporció. És evident que d’aquesta manera seran molt pocs els locals que aconseguiran arribar vius a final d’any i molts els llocs de treball que es destruiran si no s’ajuda urgentment al sector

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon 670.703.370.